+2 SUBJECTWISE TOPPERS
PHYSICS
REG.NO NAME MARK
329387 GEVEKKA DEVI A 197
329390 GOWTHAMI A 196
329476 SRINITHI S 194
CHEMISTRY
REG.NO NAME MARK
329449 RESHMI S 200
329473 SRI DHARSHINI A 200
329476 SRINITHI S 200
329387 GEVEKKA DEVI A 199
329400 ISHWARYA S B 199
329461 SHASMITHA M 199
329390 GOWTHAMI A 198
329457 SHARASWARNAMATHI A 198
329478 SUBATHRA D 198
329482 SUJATHA R 198
MATHS
REG.NO NAME MARK
329390 GOWTHAMI A 200
329392 HARINI K G 200
329473 SRI DHARSHINI A 200
329220 LAKSHNA V 199
329476 SRINITHI S 199
329456 SHANDHIYA V S 198
COMPUTER SCIENCE
REG.NO NAME MARK
329191 CHITTAL B 200
329220 LAKSHNA V 199
329197 DHIVYA C 198
329224 MUSKAN AGARWAL 198
329230 NIRANJANA R 198
329251 SAPARNA S 198
BIOLOGY
REG.NO NAME MARK
329387 GEVEKKA DEVI A 200
329449 RESHMI S 196
329476 SRINITHI S 199
ECONOMICS
REG.NO NAME MARK
329635 KAVYA SRI B 200
329568 NURI M A 198
329576 ROSHINI SRI B 197
329652 SAIRAKSHAA G 197
COMMERCE
REG.NO NAME MARK
329559 JANANI SRI S 200
329582 SHALINI R 200
329587 SUBHIKSHA N 200
329592 UMAMAHESWARI N M 200
329631 DIMPLE SHIVANI S 200
329633 HARSAVARTHINI S 200
329635 KAVYA SRI B 200
329363 KEERTHANA R 200
329638 MANAAL A 200
329641 NETHRA SHREE S 200
329643 NIVETHA R S 200
329647 PUSHPA S 200
329654 SHAHINA BANU Z 200
329659 SREE SYDHANYA A 200
329660 SRI VIDHYA J 200
329550 ANJALI R 199
329554 DHEEKSHITHA V 199
329566 MANJU BHASINI V 199
329573 RESHMA C F 199
329655 SHANMUGAPRIYA S R 199
329664 VANDANA M V 199
329561 KARTHIKA T R 198
329568 NURI M A 198
329588 TAMIL MATHI R C 198
329622 AGALYA M 198
329662 SYEDA AMREEN TANAZ G 198
ACCOUNTANCY
REG.NO NAME MARK
329554 DHEEKSHITHA V 200
329566 MANJU BHASINI V 200
329573 RESHMA C F 200
329578 SAMBRIN BANU S 200
329579 SAMEEN SULTHANAA S 200
329582 SHALINI R 200
329592 UMAMAHESWARI N M 200
329622 AGALYA M 200
329628 BHAVNA SHARMA J 200
329629 DEVI MEENA S 200
329630 DHADHSHANA S 200
329633 HARSAVARTHINI S 200
329634 JENCY A 200
329635 KAVYA SRI B 200
329363 KEERTHANA R 200
329638 MANAAL A 200
329639 MONISHA V 200
329643 NIVETHA R S 200
329647 PUSHPA S 200
329651 RENETHAA SHRI S 200
329654 SHAHINA BANU Z 200
329658 SOWMIYA DHARSHINI K 200
329659 SREE SYDHANYA A 200
329660 SRI VIDHYA J 200
329662 SYEDA AMREEN TANAZ G 200
329663 THENDRAL R P 200
329550 ANJALI R 199
329571 RABIYATHUL NAZIFA P A 199
329641 NETHRA SHREE S 199
329562 KEERTHANA B 198
329575 RIYA LUND A 198
BUSINESS MATHS
REG.NO NAME MARK
329631 DIMPLE SHIVANI S 200
329654 SHAHINA BANU Z 200
329658 SOWMIYA DHARSHINI K 200
329659 SREE SYDHANYA A 200
329634 JENCY A 198
329641 NETHRA SHREE S 198
329650 RANJANAA K 198
329651 RENETHAA SHRI S 198
329660 SRI VIDHYA J 198
329639 MONISHA V 196