PRIYAVARDHANAName : Priya Vadhana V

Class: LKG -A

DHARSHINI PRIYA AName :Dharshini Priya A

Class:LKG -B

SAADHANA SRI SName :Saadhana Sri S S

Class:LKG -B


RiyaName :Riya R

Class:LKG -C

Hashini Name :Hashini B

Class:UKG -A

SOUNDHARYAName :Soundharaya R

Class:UKG -A

Rithikka Sree R VName :Rithikka sri R V

UKG -B


Sweta NName :Sweta N

Class:UKG -C

Mag

Name :Maghaa Sri R

Class:UKG -A

6sruthee.jpgName :Shrutheeka T D

Class:UKG -B

Name :Venusri B

Class:UKG -C